Verslag van verantwoording van wethouder Ebbe Rost van Tonningen

Over de periode november 2016 t/m medio maart 2018 en zwembaddosier

De verantwoording van wethouder Ebbe Rost van Tonningen over de periode november 2016 t/m medio maart 2018

Inleiding

Door mijn fractie van Beter De Bilt en het bestuur van mijn lokale partij is mij gevraagd een openbare verantwoording van mijn werk te presenteren, waaraan ik hierbij voldoe.

Toen ik in november 2016 – na tien en een half jaar oppositie – de kans kreeg wethouder te worden, heb ik dat als een kans gezien. Als wethouder heb je nu eenmaal veel meer sturingskracht dan in de Gemeenteraad. Tegelijkertijd ben je als wethouder gebonden aan collegiaal bestuur. De ruimte voor een individuele wethouder wordt daarmee beperkt, vooral als hij in de laatste fase van een Collegeperiode op een rijdende trein moet springen.

Veel besluiten zijn immers al genomen of in een vergaand stadium van besluitvorming

In het algemeen weten weinig burgers dat de gemeente zeer zwak bij kas is. De financiële beperkingen werden mij pas in de loop van mijn werk als wethouder volledig duidelijk. Het was en is nog steeds echt woekeren met schaarse middelen. De vraag dient gesteld te worden waarom dit in de loop van vele jaren zo uit de hand gelopen is. Op het gebied van verkeer en beheer openbare ruimte is er een groot tekort aan geld om gepland beleid te kunnen financieren.

We zijn sinds november 2016 een jaar en vier maanden verder Wat heeft dat opgeleverd?

Resultaten

In het kort zijn de resultaten van het wethouderschap als volgt samen te vatten. Ik ga uit van de portefeuilles waarvoor ik verantwoordelijk was. Het spreekt vanzelf dat deze resultaten slechts mogelijk waren door het vele werk van onze ambtenaren en ook van mijn voorgangers en collega-wethouders. Mijn opvatting is wel dat een wethouder daarbij tot taak heeft om tot effectieve besluitvorming te komen en op zijn eigen dossiers nadrukkelijk het voortouw neemt.

Het zwembaddossier:

Na 10 jaar en 10 externe bureaus, die veel geld gekost hebben, binnen 3 maanden tot een besluit gekomen. Twee wethouders voor mij zijn op dit dossier gesneuveld. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe bad functioneel is en voor alle gebruikersgroepen geschikt is.. Een bad dat bovendien even groot is als het huidige hoofdbad. Ik heb in dit besluit, ondanks felle tegenstand van de oppositie, niets anders gedaan dan consequent uitvoering gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad binnen het gegeven budget. Dat mijn persoonlijke voorkeur lag bij een ander zwembad, doet daarbij niet ter zake.

Woningbouw:

Prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie SSW voor de bouw van 450 sociale huurwoningen. Meegewerkt aan de huidige bouw van 99 sociale huurwoningen in de Leijen Zuid. Een inventarisatie verzorgd van alle gemeentelijke locaties waarop sociale huurwoningen mogelijk zijn. Binnenkort te behandelen in de gemeenteraad. En ja, wij lopen erg achter met de bouw van sociale huurwoningen door onvoldoende slagvaardigheid.

Verkeer:

De tunnel Leijenseweg afgerond. Een samenhangend plan gepresenteerd voor de uitvoering van het Verkeers Circulatie Plan in de wijk De Bilt. Ook is er een werkgroep geïnstalleerd voor een advies over de verkeerssituatie van de Jan Steenleen. Het fietsverkeer is gepromoot. Verder is er een werkgroep in het leven geroepen voor de oplossing van de verkeersproblemen in Westbroek. Overleg met Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27. Check op de bouw van geluidsschermen en controle gepland op de effecten direct na de verbreding

Economische Zaken:

Een nieuw beleidsplan voor de detailhandel in de gemeenteraad tot besluitvorming gebracht. (Het centrum van Bilthoven behoorde niet tot mijn portefeuille). Een impuls gegeven aan de verkoop van kavels op het industrieterrein Larenstein. Ondersteuning voor de samenwerking met het Utrechts Science Park. Betrekken van werkgevers voor het participatiebeleid om mensen met een minimumuitkering aan werk te helpen.

Beheer Openbare Ruimte:

Een analyse opgesteld van de achterstand in het onderhoud van groenvoorzieningen. De uitkomst is dat er een achterstand is van bijna € 1.000.000 aan onderhoud. Een nieuwe visie moet worden ontwikkeld om de enorme teruggang van bijen en insecten tot staan te brengen. Groenvoorziening moet veel meer gericht worden op handhaving en herstel van biodiversiteit. Daarom is een avond georganiseerd voor bewoners voor adoptie van groen.Twee ecoducten onder de Utrechtseweg en Biltse Rading samen met Utrecht en de provincie mogelijk gemaakt. Bedoeld als versterking van de ecologische verbindingszones.

Participatie en armoedebeleid:

Een nota over een samenhangende armoedebeleid (sociale beleid) tot stand gebracht en in de gemeenteraad unaniem besloten. Samenwerking van alle Biltse organisaties voor het sociale beleid. Nauw samengewerkt met de colleges van Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede in de organisatieontwikkeling van de RDWI (Sociale Zaken). Doel is om de Sociale Dienst om te vormen van een uitkeringsinstantie naar een wegwijzer en begeleider voor mensen naar (onbetaald en betaald) werk. Dit participatiebeleid is ook gericht op versterken van de zelfredzaamheid van burgers. Het is onderdeel is van het sociale domein, waartoe ook de zorg (WMO) en jeugdhulp behoren.

Contactwethouder voor Hollandsche Rading, Westbroek en Groenekan:

Spreekuur gehouden voor mensen uit deze dorpen en daaruit voortkomende problemen helpen oplossen. Het gebiedsgericht werken ondersteund.

U10.

Deelname aan het overleg met de collega-wethouder van 10 Utrechtse gemeenten. Dit overleg is zeer functioneel voor het uitwerken van strategische visies op langere termijn voor onderwerpen zoals Economische Zaken, Woningbouw, Mobiliteit en Verkeer en het Sociale Domein. Wel doet zich hier een toenemend spanningsveld voor met de kaderstellende taak van de gemeenteraad. De gemeenteraad is formeel het enige orgaan dat het College van B&W opdrachten kan geven voor de uitvoering van beleid.

De samenwerking met de U10 Utrechtse gemeenten voor mobiliteitsscenario’s is de laatste maand overschaduwd door een plotseling bekend geworden tekort van € 84 miljoen van de Uithoflijn. Dit verlies gaat mede ten koste van eerder toegezegde provinciale subsidies aan gemeenten, zoals De Bilt

Organisatieontwikkeling van de gemeente De Bilt:

Gebiedsgericht werken is officieel per 1 januari 2018 van start is gegaan. Mijn taak als wethouder is daarin beperkt gebleven tot meedenken en af en toe commentaar geven.

Tot zover het verslag van mijn werk als wethouder. Er is wel veel bereikt in een korte periode. Tegelijkertijd is het aan burgers moeilijk uit te leggen, waarom belangrijke knelpunten in het gemeentelijk beleid, langdurig blijven liggen. Dat heeft o.a. te maken met het politieke krachtenveld in de Gemeenteraad dat uit 11 partijen bestaat. Dat werkt niet effectief. Financiële beperkingen zijn één belangrijke oorzaak. Vertraging van belangrijke dossiers kent nog een andere kant, omdat er onvoldoende deadlines worden gesteld.

Ebbe Rost van Tonningen, 11 maart 2018

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *