Zorg, welzijn en armoede

 

thuiszorg 

De organisatie van de  zorg

 • De kern van de gezondheidszorg ligt in de eerste plaats bij de mensen zelf. Verder is iedereen verzekerd via een basisverzekering en heeft toegang tot professionele hulp.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt in nulde, eerste, tweede en derde lijnsgezondheidszorg. Van de “nulde” lijn wordt gesproken als sprake is van niet-professionele hulpverleners zoals bij zelfzorg, zelfhulpgroepen en mantelzorg. Dit is meestal onbetaalde zorg. De eerstelijnsgezondheidszorg. betreft de huisarts die een centrale rol vervult in de professionele zorg. Verder behoren tot de eerstelijns zorg: de thuiszorg, de apotheker, de fysiotherapeut, de tandarts, de psycholoog van een consultatiebureau en het algemeen maatschappelijk werk. De tweedelijnsgezondheidszorg wordt gevormd door hulpverleners die slechts na verwijzing kunnen worden geconsulteerd. Bijvoorbeeld een gespecialiseerde arts waarnaar de huisarts doorverwijst of naar een therapeut-psycholoog. Tot de derdelijnsgezondheidszorg behoren gespecialiseerde ziekenhuizen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt zorg die behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen.

Zorg voor ouderen/senioren

 • Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, welzijn en werk. Daarbij gaat het om de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), veranderingen in de Jeugdhulp en de Participatiewet.  De belangrijkste wijziging is dat de mantelzorg een veel groter rol gaat spelen in de zorg en dat professionele zorg veel meer bij de oudere thuis gaat plaatsvinden. Deze verandering van de organisatie van de zorg is bedoeld om ouderen zorg op maat in de thuissituatie te kunnen bieden. Deze vernieuwing is in belangrijke mate een bezuinigingsmaatregel. Het gaat dan minder om het recht op bepaalde vormen van ondersteuning en zorg, maar meer om wat er in een bepaalde situatie noodzakelijk is.
 • Het team MENS op Maat van MENS De Bilt voert in opdracht van de gemeente de toegang tot de Wmo uit en wordt voor inwoners het eerste aanspreekpunt.
 • Thuiszorg wordt in de gemeente De Bilt aangeboden door Vitras, De Bilthuysen en Buurtzorg. Sinds december 2015 hebben de thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen en de gezondheidscentra De Bilt en de huisartsen in De Bilt een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd voor een samenhangende dienstverlening voor kwetsbare ouderen.
 • Een onderdeel van de thuiszorg was huishoudelijke hulp, maar die is in 2015 door bezuinigingen op de WMO grotendeels afgeschaft. Beter De Bilt is het niet eens met de plotselinge bezuinigingen op de huishoudelijke zorg (hulp) voor mensen die vanaf 2008 of later daarvoor een indicatie kregen. Het gaat om 630 mensen die niet langer in aanmerking komen voor die hulp. De geloofwaardigheid van dit beleid is daarmee ernstig aangetast.
 • In 2015 is de vergoeding van de dagbesteding en begeleiding overgegaan van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dagbesteding en begeleiding zijn hulp in het dagelijks leven om zelfstandig leven te bevorderen. Dit kan individuele hulp zijn of in een groep (dagbesteding). Het gaat hierbij niet om behandeling maar bijvoorbeeld om activiteitenbegeleiding.
 • Wij hebben in onze gemeente 8 verzorgings- en/of verpleeghuizen in De Bilt/ Bilhoven die een optimale zorg voor ouderen mogelijk maken. Er zijn in Maartensdijk twee centra voor seniorenwoningen. Verder zijn er verschillende serviceflats voor ouderen.
  • De verzorgings- en/of verpleeghuizenzijn: De Bilthuysen (verschillende huizen). Accolade Zorg (locatie d’Amandelboom, Antroz (Leendert Meeshuis), Warande (Wooncentrum Schutsmantel) en Huize Het Oosten.
  • In Maartensdijk biedt de woonstichting SSW seniorenwoningen aan in de centra Dijckstate en De Toutenburgh.
  • Verschillende serviceflats in de gemeente de Bilt: Biltsteijn, Mitula Woningen, Houdringe, Pieter de Hooghflat, De Akker.
 • De gemeentelijke bezuinigingen in de Bilt van 7 % vanaf 1 jan 2017 op de gesubsidieerde zorg  is een algemene maatregel die wij niet steunen. Deze ‘kaasschaafmethode’ wordt toegepast als bezuinigingsmaatregel zonder een duidelijke visie op wat wel of niet nodig is.
 • De vele vrijwilligers en mantelzorgers verdienen groot respect. Het is de kurk waar de zorg en het welzijn van veel burgers op steunt.
 • Sport, recreatie en in ‘beweging’ zijn belangrijk voor de preventieve gezondheidszorg

Welzijn en samenlevingsopbouw

 • Beter De Bilt ziet het welzijnswerk als een onderdeel van de preventieve gezondheidszorg. Zo is sport en beweging goed om de mensen gezond te houden. Iedereen kan daar zelf veel aan doen.
 • Veel van het welzijnswerk wordt verricht door vrijwilligers, bijvoorbeeld door bewonersgroepen. Dit vrijwillige welzijnswerk speelt een sleutelrol in de gemeente voor welzijn en zorg.
 • WVT is een goed draaiende welzijns- en opbouworganisatie in Bilthoven met een voorbeeldfunctie in onze gemeente en verdient onze blijvende steun.

Jeugdgezondheidszorg

De gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug (regio Zuidoost Utrecht) hebben het totale pakket van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanaf 1 januari 2016 ondergebracht bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht. Het betreft de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 – 4 en van 4 – 18 jaar.

Informatie over armoedebeleid

 • De Regionale Sociale Dienst regelt uitkeringen voor mensen die onvoldoende inkomen hebben. De Dienst helpt bij het vinden van werk, informatie over uitkeringen, schuldsanering, bijzondere bijstand.
 • Verder zijn er diverse projecten binnen de gemeente die zich richten op armoedebeleid die onze steun verdienen:
  • De U-pas is er voor mensen met een laag inkomen in de regio Utrecht. U-pashouders hebben een persoonlijk budget, dat zij kunnen gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij Bureau U-pas zijn aangesloten.
  • Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt en te weinig geld overhouden om voedsel en kleding te kopen.
  • Het maatjesproject van de Stichting Humanitas is bedoeld voor mensen met financiële problemen
  • Budgetkring is een werkgroep die stimuleert om bewust en zorgvuldig met geld om te gaan
  • Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds richten zich op kinderen van 4 tot 18 jaar om deelname aan sportclubs, muziekles of kunstzinnige vorming mogelijk te maken als de ouders onvoldoende inkomen hebben.
  • Project Taalpunt 3.0 van het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, bibliotheek Idea en MENS De Bilt voor het wegwerken van taalachterstand.
  • Kerken organiseren vanuit hun diaconie (soms) extra hulp voor mensen met een laag inkomen
 • Er zijn verenigingen die korting geven op lidmaatschap voor minder draagkrachtigen. Dat geldt o.a. voor een lidmaatschap van Beter De Bilt.