Wonen, vervoer en openbare ruimte

gemh Maartensd

Standpunten wonen

 • Lange wachtlijsten van 9 jaar voor sociale huurwoningen zijn niet acceptabel. Er moet een offensief plan komen waarvoor geld moet worden vrijgemaakt.
 • Er zijn starterswoningen nodig, die het voor mensen van 20 tot 40 beter mogelijk moet maken hier te komen wonen.
 • Er is een gebrek aan kleine passende woningen voor ouderen. De leegstand in serviceflats geeft aan dat dáár de oplossing niet ligt.
 • Voor de verwachtte toestroom van statushouders (asielzoekers) moeten onconventionele sobere woonvoorzieningen komen om de wachtlijsten niet nog langer te maken.
 • Energiebesparende maatregelen moeten worden gestimuleerd.

Rotonde station

Standpunten verkeer en vervoer

 • Veiligheid van verkeer in de Leijen tijdens tunnelbouw scherp in de gaten houden
 • Aanpak van onveilige verkeerssituaties voor langzaam verkeer zoals op de Jan Steenlaan in Bilthoven
 • Handhaven met betrekking tot het  sluipverkeer zoals in Westbroek.
 • Openbaar vervoer zoveel mogelijk versterken.
 • Fietsverkeer en een verdere uitbouw van een netwerk van fietspaden stimuleren
 • Parkeerplaatsen voor Green Wheels verruimen

naamloos

Standpunten openbare ruimte

 • De ruimtelijke ordening vraagt om een aangepaste visie vanwege veranderingen bij de agrarische sector, gebrek aan woningen voor starters, te weinig mogelijkheden voor werken aan huis en splitsing van woningen en percelen.
 • De regelgeving voor ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen vraagt om een overall doorkijk naar wenselijke veranderingen
 • Groen is meer en meer belangrijk voor onze gezondheid
 • Biodiversiteit vraagt om bescherming van plant- en diersoorten
 • Inzet van bewoners voor groenonderhoud is mooi, zolang het structurele onderhoud door de gemeente wordt verzorgd.