Economie, werken en participatie

 

Foto: Het RIVM in Bilthoven

Economisch beleid van de gemeente De Bilt

 • Geen goed ondernemersklimaat in De Bilt

Wie het economisch beleid van de gemeente volgt, ontkomt niet aan de conclusie dat economie een onderbedeeld kindje is in beleid van B&W. Ondernemers hebben continuïteit nodig en zoeken een betrouwbare overheid die op langere termijn een lijn uitzet en meegroeit met de snelle ontwikkelingen in de marktsector. Dat beleid is er niet in De Bilt. Ik noem een paar voorbeelden. Bij de plannen van nieuwe hotel/congrescentrum De Timpe voor de noordkant van het station werd de winkeliersvereniging van Centrum De Bilt niet tijdig geïnformeerd. Het detailhandelsbeleid loopt hopeloos achter de feiten aan. Een herziening daarvan zou alleen al door de steeds maar toenemende internetverkopen (nu 17 % van het totaal van de winkelverkopen) noodzakelijk zijn. Plotseling kwam er een Hoogvliet vlak bij de spoorwegkruising, terwijl alleen de bestaande winkelcentra zouden worden versterkt. De zogenaamde Life Science As als speerpunt van het economisch beleid is een papieren tijger waar de gemeente vrijwel niets tot stand heeft gebracht. Het tegenovergestelde gebeurt bij de grote buurman Utrecht.

 • Grote kansen in de regio Utrecht

Utrecht wordt gezien als een regionale hoofdstad van Europees belang. Het toonaangevende Engelse tijdschrift The New Economy stelt ( 20 januari 2015) dat Utrecht een regionale hoofdstad is van Europees belang. Urecht pakt daarbij grote economische kansen en innovaties. De directeur van het Utrecht Science Park (USP), Floris de Gelder, geeft aan dat de stad en de regio één van de beste economische vooruitzichten biedt van West-Europa. Het USP speelt hier een belangrijke rol in. De Gelder legt uit dat Utrecht met het USP probeert om bedrijven en werkgelegenheid aan te trekken wat niet mogelijk zou zijn als er geen wetenschapspark zou zijn geweest. “Wat we eigenlijk proberen te doen is om de meest vooruitstrevende kennis-gerelateerde werkgelegenheid naar onze regio te halen.”

 • Vertrek van het RIVM

Het aanstaande vertrek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid in Milieu (RIVM) is daarvan een voorbeeld. De komst van het Bilthoven Biologicals (voorheem: Serum Institute of India) naar het RIVM terrein is geen resultaat van het lokale beleid van De Bilt maar eerder van het landelijk beleid en de gunstige laboratoria die de productie van vaccins in De Bilt mogelijk maken . Bilthoven Biologicals heeft ruim 48 miljoen euro betaald voor het terrein en de gebouwen van het RIVM in Bilthoven. Enkele jaren geleden nam het al de productiefaciliteit van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) op hetzelfde terrein over. Het RIVM verhuist in 2018 naar het Utrecht Science Park.

Het is noodzakelijk om een meer circulaire (kringloop) economie te bevorderen. Zie:

http://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2015/03/Knowledge-map-circular-economy.pdf

circulaire economie

Gegevens:

 • In De Bilt werken ruim 5000 mensen in de zakelijke dienstverlening, ongeveer 2500 in reparatie en handel en 2500 in de zorg
 • Onze gemeente kent veel kleinschalige bedrijven waaronder ZZP-ers: ca 2500.
 •  Kansen voor bedrijven:
  • Breed onderwijsaanbod
  • Zorg
  • Relatie met het science park De Uithof
  • Netwerk van veel kleine zakelijke dienstverlening
  • Streekproducten
 • Bedreigingen:
  • Vergrijzing (ook een kans) en dalende arbeidsparticipatie
  • Wegtrekken van industriële bedrijven
  • Internetverkopen zetten winkelcentra onder druk
  • Gebrek aan goedkope woningen

  Standpunten lokale economie

  • Het gaat om twee verschillende economische systemen die elkaar aanvullen: de commerciële economie en de informele economie
  • De circulaire economie verkeert nog maar in een pril stadium in onze gemeente. Vooral herkenbaar in hergebruik van afval en goederen in vrijwilligerswerk en productie voor eigen gebruik. Zie ook onder burgerparticipatie.

  De commerciële economie ofwel de markteconomie.

  Enkele instrumenten van de gemeente:

   • Het detailhandelsbeleid voor de markteconomie komt tot uitdrukking in een detailhandelsnota. Dit beleid vraagt dringend om een update
   • Er zijn verschillende bedrijfsparken, waarvan het RIVM-terrein en Larenstein in Bilthoven de bekendste zijn. Renovatie van bedrijventerrein Maartensdijk?
   • Het Centrum van Bilthoven is al jarenlang in ontwikkeling. De gemeente doet niet veel meer dan de kaders vaststellen in bestemmingsplannen en eigen locaties aanbesteden. Veel vastgoed is in handen van één eigenaar.
   • De Life Science As wordt gezien als een onderdeel van de regionale kenniseconomie en wordt gepresenteerd als een speerpunt van het ruimtelijk economisch beleid van De Bilt. De sturing door de gemeente daarin levert nog weinig zichtbare resultaten op.
   • Het beleid voor de openbare ruimte is neergelegd in een structuurplan, bestemmingsplannen en de verkeerscirculatieplan.
   • Regelgeving voor de vestiging van bedrijven en handhaving van wettelijke regelingen

De informele economie

  • De informele economie van onbetaald werk: Het vrijwilligerswerk en zelfvoorziening (productie voor eigen gebruik binnen een gemeenschap) zijn daarvan de basis.
  • Er is een groeiende informele economie:
   • veel vrijwilligers
   • toenemend aantal mensen dat voor eigen gebruik produceert: o.a. zonne-energie
   • grote tuinen met eigen mogelijkheden voor kleinschalige landbouw
   • De circulaire economie is het meest herkenbaar in:
    • Afvalverwerking
    • Emmaus: hergebruik van goederen en kleding
    • Repaircafé’s
  • Er is nog veel potentieel voor energiebesparing; isolatie, zonne-energie.
   • De Bilt hoort tot de achterhoede van gemeenten die op weg zijn naar een CO2 vrije gemeente.

 

werken en winkelen

Werken en winkelen

Verdere standpunten:

 • Een nieuwe detailhandelsnota voor de gemeente had er al lang moeten zijn.
 • De verschuiving van winkelen naar internetwinkelen (inmiddels 17 %) betekent dat winkelcentra extra aantrekkelijk moeten worden om voldoende consumenten naar de winkelcentra te trekken
 • Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet meer kansen bieden voor lokale ondernemers
 • ZZP-ers moeten in onze gemeente de ruimte krijgen in ‘werken aan huis’
 • Meer financieringsvormen van publiek-private samenwerking
 • Actieve acquisitie van bedrijven die MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) voorstaan
 • Zonne-energie in regelgeving stimuleren en decentrale energieopwekking
 • Investeringen in isolatieprojecten en installatie van zonnepanelen leveren lokale werkgelegenheid op
 • Een bedrijfscontactambtenaar moet meer initiërend zijn.
 • Hoe kunnen wij de agrarische ondernemers ondersteunen, die ook belangrijke landschapsbeheerders zijn? Neveninkomsten in regelgeving mogelijk maken.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-03-02 10:01:56Z | |

Werk en inkomen. De Participatiewet

 • De participatiewet biedt wel geld maar weinig handelingsperspectieven. In onze gemeente is er nog nauwelijks een aanpak ontwikkeld.
 • Biga  moet voor de gemeente behouden blijven als een belangrijke organisatie voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Goede samenwerking met de sociale dienst is gewenst
  • Maar mensen met een uitkering doorsluizen naar de marktsector lijkt slechts voor minder dan 10 % van mensen met een uitkering te zijn weggelegd
 • De participatiewet
  • Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen – met en zonder een beperking – aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. De gemeente voert de Participatiewet uit en begeleidt mensen naar betaald werk of een andere zinvolle besteding van de dag. Uitgangspunt van de Participatiewet is: ‘Iedereen doet mee.
  • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan via de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
  • Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan via de de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) hulp vragen.
  •  Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. De gemeente gaat uit van wat mensen wèl kunnen en speelt daar een grote rol in. De gemeente biedt waar nodig ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden. Als regulier werk toch niet mogelijk is, kan iemand mogelijk wel vrijwilligerswerk doen. Al onze inwoners, en vooral mensen in een kwetsbare sociaal -economische positie, moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Zowel maatschappelijk als op de arbeidsmarkt.
  • De gemeente wil, samen met onze uitvoeringspartners en ondernemers, een actieve rol spelen bij het verminderen van het aantal inwoners in de bijstand en mensen helpen om bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk door te stromen naar een reguliere baan. In de praktijk is dat een moeilijke opgave. Minder dan 10 % van de mensen slaagt daar in.
  • De Participatiewet is er ook voor mensen die vanwege hun arbeidsbeperking uitsluitend in een beschermde omgeving kunnen werken. Dit heet ‘beschut werk’ en is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die veel speciale begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben. Het UWV bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor beschut werk. Gemeenten hebben de ruimte om beschut werk zelf vorm en inhoud te geven. De Regionale Werkbedrijven gaan ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste werkplek terecht komen. Via detachering kunnen mensen ook in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers aan de slag.Voor meer informatie kunt u terecht bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn