Visie Beter De Bilt

De fractie van Beter De Bilt schreef in 2015 als enige partij in de gemeenteraad een samenhangende toekomstvisie voor onze gemeente.

Hoe komt een visie tot stand? Het behoud van sterke punten, het aanpakken van zwakke punten en rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen.

Een visie geeft een inspirerend beeld van wat de gemeente is of wil zijn. Het College van B&W heeft na twee jaar nog geen duidelijke visie ontwikkeld. Een teken daarvan is dat het B&W 7 % bezuinigt op vrijwel alle subsidies voor zorg, cultuur en sport, zonder een keuze te maken wat belangrijker is. Vandaar dat wij een eigen toekomstvisie hebben geschreven.

Beter De Bilt wil de sterke punten van onze gemeente benutten. Die zijn: een rustig en groen leefklimaat, zeer gevarieerde historische landschappen, betrokkenheid bij de kernen, uitstekende scholen en veel goede voorzieningen voor sport en cultuur. En een goede zorg voor ouderen, maar die staat onder druk. Wij hebben alleen al in De Bilt en Bilthoven 8 verpleeghuizen en een sterk ontwikkelde thuiszorg. Maar de toenemende vergrijzing drukt zwaar op het budget voor de zorg en ouder wordende mensen veroorzaken een afnemende participatie in het verenigingsleven. Zuinig beleid is geboden om de ouderen de zorg te geven die zij verdienen. Verder is het gebrek aan woningen voor sociale huur en starters op de woningbouw een toenemend probleem. Financieel staat onze gemeente er niet goed voor. Het beleid van de achtereenvolgende coalities heeft er toe geleid dat de gemeente in de afgelopen 9 jaar zo’n 20 miljoen euro verlies heeft geleden. Daarmee heeft ons eigen vermogen een kritische ondergrens bereikt. Verder is een belangrijk deel van de gemeentelijke besluitvorming niet beïnvloedbaar door de gemeente zelf. Zij is daarin meer een doorgeefluik van de landelijke en Europese politiek. Wij geven de volgende voorbeelden.

  • Voor meer dan de helft van de financiering is de gemeente afhankelijk van hogere overheden.
  • Er zijn ruim 25 gemeenschappelijke regelingen waarin de besluitvorming van onze gemeente afhankelijk s van andere gemeenten, die met elkaar het beleid bepalen.

democratie

Lokale democratie moet veel meer zijn dan eens in de 4 jaar stemmen

Beter De Bilt streeft naar een vitale lokale democratie.  Méér eigen beslissingsmacht is gewenst. Onze lokale partij staat als enige in deze gemeente los van landelijke politieke partijen en kan zich voor de volle 100 % inzetten voor de belangen van onze burgers. Andere partijen moeten vaak rekening houden met besluiten die vanuit de landelijke en provinciale partijen worden gestuurd. Wij zoeken naar wegen om de verstarde overheidsbesluitvorming nieuw leven in te blazen. Burgerparticipatie is daarbij heel belangrijk om zelf de hand aan de ploeg te slaan.

Vernieuwing van onze lokale democratie

Het bouwen aan een nieuwe democratie wordt door Beter De Bilt gericht op de volgende pijlers:

  1. De burger staat centraal. De overheid heeft een dienende functie. De participatie van burgers is het cement van de samenleving. Burgerkracht vraagt om een investering in goede communicatie en deskundigheidsbevordering.
  2. De gemeenteraadsleden zijn niet de enige representanten van de burgers. Bij de gemeentelijke besluitvorming is een inbreng van vertegenwoordigers van groepen essentieel. Uit de tweejaarlijkse burgerpeiling blijkt dat bewonersgroeperingen vaak meer steun genieten van burgers dan de gemeenteraad.
  3. Democratie in alle fasen van de besluitvorming. Die fasen zijn: initiatief, planvorming, besluitvorming, uitvoering, controleren en leren. Hier ontbreekt nog van alles aan. Het College van B&W en de steunende coalitiepartijen bieden vaak slechts op onderdelen de mogelijkheid tot inspraak. Zij zijn meer geïnteresseerd in hun eigen imago en kritiek wordt daarom herhaaldelijk genegeerd of afgezwakt. Hogere overheden kunnen en moeten meer bevoegdheden delegeren naar de lokale democratie.
  4. De nieuwe democratie is veelvormig. Er zijn verschillende beleidsterreinen waar de gemeente een regisserende of faciliterende rol heeft. Maar op andere terreinen neemt het particuliere initiatief het voortouw, zoals duurzaamheid, onderwijs en economie. Het is een democratie ‘a la carte’, waarbij de menukaart een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kent.
  5. Goede en pluriforme media zijn de waakhonden van de democratie. In De Bilt verschraalt het medialandschap. Berichtgeving vanuit verschillenden perspectieven is een voorwaarde voor een vrije samenleving. Onderzoek, hoor en wederhoor is noodzakelijk.
  6. De besluitvorming in de gemeenteraad vraagt om meer dan 50 % +1. De coalitie dient de argumenten van de oppositie, burgers en andere belanghebbenden mee te nemen in de besluitvorming.

Burgers kunnen complete visie opvragen bij Ebbe Rost van Tonningen.

Over het belang van een nieuwe circulaire (kringloop) economie, zie onder standpunten ‘economie’.