Bestuur, bewonersorg, veiligheid

Standpunten ten aanzien van het gemeentebestuur:

 • Het financiële beleid van dit College heeft opnieuw geleid tot verlies. In 2014 en 2015: 5 miljoen verlies. Dat moet stoppen.
 • Het eigen vermogen van de gemeente is gezakt tot 15 miljoen euro. Dat is onvoldoende als werkkapitaal en moet versterkt worden.
 • De gemeenteraad moet eindelijk een eigen strategische agenda ontwikkelen om de grote lijnen voor de gemeente aan te geven. Dat is een kaderstellende taak.
 • Het College van B&W heeft de beoogde open bestuurscultuur niet doorgevoerd. Fouten worden ontkend en daardoor niet bespreekbaar.
 • Het gemeentelijk beleid is onderverdeeld in 14 programma’s. De vertaling van duurzaamheid moet onderdeel zijn van alle programma’s
 • De doelstelling in 2030 een CO2 neutrale gemeente moet worden vertaald naar een programma per 4 jaar.
 • Het beleidskader communicatie De Bilt uit 2010 geldt voor alle gemeentelijke beleidsbesluiten. Toepassing gevraagd!
 • Er moeten meer bestuurlijke bevoegdheden worden gedecentraliseerd naar dorps- en wijkraden en dat geldt ook voor budgetten.
 • De bevoegdheden voor het lokale beleid zijn ontoereikend door regionale samenwerkingsorganen en door onvoldoende delegatie van bevoegdheden door het Rijk.
 • Het ambtelijke apparaat moet getraind worden in meer samenwerking met burgergroepen en bedrijven. Alleen wijkcontactambtenaren blijken daarvoor onvoldoende.

Standpunten t.a.v. bewonersorganisaties

contacten

 • In de burgerpeilingen in De Bilt scoren bewonersorganisaties als volksvertegenwoordigers hoger dan de gemeenteraadsleden
 • Dat betekent dat de gemeente meer bevoegdheden moet delegeren naar bewonersorganisaties
 • Daarbij behoort ook een eigen budget voor bewonersorganisaties
 • Het is belangrijk dat bewonersorganisaties zich tenminste een keer per jaar uitspreken over de service en steun die zij ontvangen van het gemeentebestuur.

Standpunten t.a.v. openbare veiligheid

7723p_a_1

 • Verruiming van de bevoegdheden van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) in de handhaving van veiligheidsregels
 • Controle op verkeersovertredingen kan verscherpt worden
 • Wijkagenten moeten zichtbaar en makkelijk benaderbaar zijn en goed samenwerken met buurt- en wijkorganisaties