Kadernota Beter De Bilt, een toekomstvisie. Beter De Bilt werkt aan verbetering (1)

Beter De Bilt vult leemte in beleid gemeentebestuur

Mede door een gebrek aan een visie bij het College van B&W heeft de fractie van Beter De Bilt een eigen visie geschreven als leidraad voor de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van juni 2015. De fractie heeft daar een half jaar hard aan gewerkt. Hier volgt een samenvatting. De hele nota kan worden opgevraagd bij Ebbe Rost van Tonningen

Kadernota Beter De Bilt voor de gemeenteraad

structuurnota

Bron van bovenstaande afbeelding: De structuurvisie (2012) van de gemeente De Bilt.

Op weg naar een strategisch beleid 2015-2019

Inhoud:

Inleiding

 1. Relevante ontwikkelingen
 2. De visie
 3. Leidmotief
 4. Strategie en speerpunten
 5. De programma’s en doelen
 6. Planning en uitvoering
 7. Het financiële plaatje

Bijlagen: kerngegevens

 Op deze website alleen de samenvatting:

Beter De Bilt wil dat een kadernota visie uitstraalt en een daadkrachtig, effectief en efficiënt bestuur oplevert. Het startpunt moet zijn om de actuele vraagstukken, kansen en bedreigingen elk jaar opnieuw te onderkennen. Vervolgens moet op een termijn van tenminste 4 jaar het beleid worden geformuleerd in heldere speerpunten. Strategie is niets anders dan een meerjarenplan met wat je wilt bereiken: doelen, middelen en tijdstippen. Het meerjarenplan moet worden vertaald in een actieprogramma en een begroting. De bijbehorende planning moet uitmonden in een jaarlijks werkprogramma. De gemeenteraad moet daarin als hoogste orgaan een leidende rol spelen. Deze kadernota heeft tot doel een kader te scheppen op basis waarvan de gemeenteraad vanuit het geboden overzicht de prioriteiten kan kiezen. De nota biedt ook een alternatief voor de kadernota van het College van B&W. Daarmee wordt een politiek debat op hoofdlijnen gestimuleerd, dat op 18 juni a.s. in de Gemeenteraad zal plaatsvinden.

 • De speerpunten

 

 

Speerpunten Waarom: kansen en/of bedreigingen Toelichting speerpunten
Duurzaamheid en leefbaarheid Leidmotief van deze kadernota. Onze samenleving en economie zorgen voor overbelasting milieu. Milieubescherming is een dringend mondiaal probleem voor de leefbaarheid van de aarde. Duurzaam energiegebruik, beperking CO2-uitstoot. Biodiversiteit. Afvalverwerking. Hergebruik. In alle programma’s van het gemeentelijke beleid van belang.
Huisvesting met een dorps karakter en in groene omgeving Geen nieuwe huizen voor starters is bedreiging kleine kernen (basisschool) en voorzieningen. Verlies groen in woonbuurten, hoogbouw niet welkom in dorps karakter De Bilt gaat verder vergrijzen en ontgroenen. Dat vraagt om een structurele aanpak van woningbouw: kleinere woningen voor zelfstandige ouderen, starterswoningen voor eenpersoon- en meerpersoons-starters woningen. Groene omgeving een zeer gewaardeerde kracht van gemeente De Bilt. Druk vanuit randstad op bouwen buiten de rode contouren. Natuur van groot belang voor rust, recreatie en biodiversiteit.
Burgerparticipatie Groot draagvlak binnen de gemeente en de burgers. Burgerparticipatie is o.a. in sport en cultuur in de Bilt succesvol. Praktische en consequente aanpak ontbreekt. Communicatie en toepassing van participatie-spelregels consequent doorvoeren. Gebruik kennis burgers, bespaart geld en verhoogt de kwaliteit besluitvorming. Decentralisatie van taken gemeente naar dorpsraden plus bijbehorend budget. Recreatie in sport en cultuur, sterkte van De Bilt: participerend en verbindend.
Sociaal domein en zorg Zorg en arbeidsparticipatie essentieel voor vitaliteit burgers. Zorg erg aanbodgericht Decentralisaties sociale domein doorvoeren. Preventieve en curatieve (genezende) gezondheidszorg van groot belang. Evenals arbeidsparticipatie in betaald en onbetaald werk. Kracht en verantwoordelijkheid van burgers zelf mobiliseren. Vergrijzing.
Lokale economie Ondergeschikt punt in beleid gemeente. Gemeentebestuur straalt geen visie, kennis en daadkracht uit. Moet na economische crisis topprioriteit worden Werkgelegenheid, acquisitie van bedrijven, kooplekken in detailhandel en winkelcentra, toenemende internetverkopen, ZZP-ers werken aan huis, vestigingsvoorwaarden, creatieve sector als kans, agrarische sector, vrijwilligerswerk en onbetaald werk vragen een veel steviger aanpak. Life Science As: satelliet voor Utrecht, De Uithof.
Veiligheid Veiligheid vraagt om permanente aandacht wegens opkomende zware criminaliteit, verkeersproblemen, vandalisme Kerntaak overheid. Handhaving consequent doorvoeren. Belangrijke prioriteit voor burgers, zie burgerpeiling. Verder betrekken van burgers (burgernet) van groot belang. Gevaarlijke verkeerssituaties, te hard rijden en sluipverkeer. Voorrang langzaam verkeer. Openbaar vervoer. Beperken CO2 uitstoot.
Bestuur en financiën Gemeentebestuur is niet effectief en efficiënt. Jarenlang interen op eigen vermogen met toenemende rentebetalingen als gevolg. Besluitvorming tergend langzaam. Gemeentebestuur doet jarenlang over besluiten zoals zwembad en Vierstee met wisselende oplossingen. Krijgt steeds minder steun in burgerpeiling. Particratie (partijen hebben de macht en volgen eigen belang) in onze democratie is een bedreiging voor democratie. Gemeenteraad vervult kaderstellende en controlerende rol niet. Daardoor is algemeen belang onvoldoende de leidraad voor het beleid.

 

 • De financien

De financiële situatie waarin de gemeente verkeert, drukt zwaar op de voorzieningen. Bezuinigingen zijn onontkoombaar. Sinds 2008 is het eigen vermogen van de gemeente gedaald van € 34.965.000 naar € 17.200.000 dus met een bedrag van bijna € 18 miljoen. Dat betekent dat het weerstandsvermogen onder water staat en de gemeente steeds meer met vreemd vermogen moeten gaan financieren met de oplopende rente als een structurele kostenpost. De jaarlijkse rente bedraagt nu € 2,5 miljoen per jaar, die niet meer voor voorzieningen ingezet kan worden. Zonde van het geld.

Beter De Bilt vindt dat de kadernota van het College van B&W niet voldoende inspeelt op de visie en de sterkten die de gemeente De Bilt nu juist aantrekkelijk maken. Door een kaasschaafmethode van 7 % bezuinigingen op alle subsidies toe te passen worden keuzen vermeden. Beter De Bilt staat de volgende bezuinigingen en extra uitgaven voor nieuw beleid voor.

 

Bezuinigingen B&W Bezuinigingen Beter De Bilt Extra uitgaven Beter De Bilt
Subsidies 420.000 236.900
Bedrijfsvoering/

Overhead

200.000  

620.000

Programma’s 220.000 570.000
Gemeenschappelijke regelingen 250.000
Totaal   1.676.900  
Extra beleidsuitgaven 0   830.000 zie voorstel onderstaand
Totaal bezuinigingen minus extra uitgaven 840.000 846.900  

 

De extra uitgaven in het voorstel van Beter De Bilt voor nieuw beleid zijn:

 • Zwembad Brandenburg en Vierstee                        nader invullen
 • Uitgaven sociale huurwoningen,starterswoningen  nader invullen
 • Extra programma duurzaamheid                             nader invullen
 • Gemeentelijke monumenten                                    50.000
 • Wijk- en dorpsraden                                                 80.000
 • Leefbaarheidsprojecten                                            50.000
 • Verhogen weerstandsvermogen                              nader invullen+

Totaal structureel budget voor extra uitgaven:                           830.000 euro

De nog oningevulde posten moeten in overleg met betrokkenen nader worden ingevuld.

De bezuinigingen op subsidies zijn in vergelijking met het voorstel van B&W verlaagd. De volgende posten worden om verschillende redenen ontzien: zorg, vrijwilligerswerk, bibliotheek en kunstenhuis De Bilt. Zorg en vrijwilligerswerk omdat deze belangrijk zijn voor de gezondheidszorg en omdat de decentralisaties van het sociale domein al veel onzekerheden met zich meebrengen. En verder bibliotheek en kunstenhuis omdat de gemeente beide organisaties in het Lichtruim heeft ondergebracht met verhoogde huisvestingskosten. Dat zijn vaste kosten die niet op korte termijn verlaagd kunnen worden.

(Einde samenvatting)

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *